leasing@afiparkbrasov.ro leasing@afiparkbrasov.ro

Curs BNR

1 EUR = 4.6519 RON

1 USD = 3.9743 RON

1 GBP = 5.2505 RON

1 XAU = 153.7281 RON

1 AED = 1.0821 RON

1 AUD = 2.8891 RON

1 BGN = 2.3785 RON

1 BRL = 0.9619 RON

1 CAD = 3.0794 RON

1 CHF = 4.1133 RON

1 CNY = 0.5797 RON

1 CZK = 0.1820 RON

1 DKK = 0.6237 RON

1 EGP = 0.2218 RON

1 HUF = 1.4382 RON

1 INR = 0.0550 RON

1 JPY = 3.5403 RON

1 KRW = 0.3541 RON

1 MDL = 0.2370 RON

1 MXN = 0.2121 RON

1 NOK = 0.4849 RON

1 NZD = 2.6477 RON

1 PLN = 1.0836 RON

1 RSD = 0.0393 RON

1 RUB = 0.0599 RON

1 SEK = 0.4496 RON

1 TRY = 0.6375 RON

1 UAH = 0.1417 RON

1 XDR = 5.5764 RON

1 ZAR = 0.2747 RON

Editia 6809 - 21 sep 12:13

Locuri de muncă - 11 septembrie 2018

Autor:

Publicat la 11 sepembrie 2018

Locuri de muncă -  11 septembrie 2018

1. Primăria municipiului Codlea cu sediul în Municipiul Codlea, str. Lungă nr. 33, Jud. Braşov organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual în cadrul proiectului „Sisteme, standarde şi procese eficientizate şi optimizate în cadrul Primăriei Municipiului Codlea”, cod SIPOCA 495 şi cod MySMIS 119450 în conformitate cu Procedura internă de selecţie , angajare, salarizare a personalului ce urmează a fi încadrat cu contract individual de muncă, pe perioadă determinată, pe posturi în afara organigramei.

1 post de Expert coordonare şi monitorizare implementare SMC, pe perioadă determinată până la data de 16.11.2019, cu un program de lucru de 4 ore / zi.

Condiţii generale de participare la concurs:
- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs:
- Studii universitare de licenţă/postuniversitare absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul administraţiei şi relaţii publice;
- Constituie un avantaj absolvirea unor cursuri de management, formare, coordonare, cursuri de mediator şi tehnici de negociere;
- Cunoştinţe de: Word, Excel, Access, Power Point, Internet;

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii/instituţiei organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) curriculum vitae format Europass;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
e) carnetul de muncă/contracte de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, dupa caz în copie.
f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior organizării selecţiei de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
În cazul constatării lipsei unui document din cele enumerate, candidatul este respins, iar procedura se va relua.

Responsabilităţi specifice: expert coordonare şi monitorizare implementare SMC:
- pregătirea şi iniţierea unui program de conştientizare privind SMC la nivelul angajaţiilor instituţiei;
- coordonarea şi elaborarea politicii de calitate;
- elaborarea analizei privind identificarea zonelor ( direcţii şi / sau compartimente ) şi a proceselor de aplicare al SMC la nivel organizaţional;
- documentarea şi elaborarea documentului „Domeniul de aplicare pentru implementarea SMC’’;
- coordonarea şi monitorizarea activităţii de elaborare a planificării resurselor de timp necesare implicării personalului, precum şi documentarea listei cu personalul instituţiei pentru realizarea activitaţiilor de implementare a SMC;
- coordonarea şi monitorizarea procesului de elaborare a Diagramei de flux şi a listei privind riscurile şi vulnerabilitaţile;
- dezvoltarea Planului de implementare;
- elaborarea Manualului calitaţii şi elaborarea procedurilor de sistem;
- elaborarea şi monitorizarea instrucţiunilor de lucru precum şi alte documente necesare în implementare SMC;
- elaborarea, coordonarea şi monitorizarea unui sistem de control al documentelor;
- realizarea de analize periodice şi monitorizare a SMC în vederea imbunataţirii permanente a acţiunilor întreprinse precum şi realizarea de auditări interne;
- coordonarea şi monitorizarea implementării sistemului managementului calitaţii in instituţia Primăriei municipiului Codlea.

Bibliografia şi tematica specifică:
- Ordonanţa Guvernului nr. 40 / 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
- Ordin nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului Controlului intern managerial al entitatilor public;
- Ghidul beneficiarului Programului Operaţional Capacitate Administrativă;
- Manualul solicitantului;
- Hotărarea nr.1723 din 14 octombrie 2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;
- Hotărarea nr. 909 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 şi constituirea Comitetului naţional pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020.Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane,din cadrul Primăriei municipiului Codlea sau la numărul de telefon: 0268/251650, int. 122.
Primar,
Muntean Cătălin George


2.  Firmă de catering angajează urgent
lucrători în bucătărie.
Telefon: 0726 716 796.3. SC MUM EXPORT SRL, Braşov, str. Turnului nr. 5, Tel/Fax 0268548087, angajează
electricieni şi lăcătuşi.4. SC DAVMET TECH SRL angajăm
muncitori necalificaţi, confecţii metalice,
în Braşov.
Oferim posibilitatea de cazare.Condiţii foarte bune de lucru, salariu atractiv. Relaţii la telefon 0751753599.


5. SC MUM EXPORT SRL cu sediul în Braşov, str. Turnului nr. 5, tel. 0268548087, angajează
- Femeie de serviciu;
- Muncitor necalificat;  
- Strungar;
- Frezor.6. Hotel Ramada Braşov angajează
RECEPŢIONER  
ÎNGRIJITOR
SPAŢII HOTELIERE
AGENT PAZĂ (posesor carnet auto cat. B)

Program full-time.
Asigurăm condiţii de muncă şi salarizare avantajoase.
Aplicaţi pe adresa de mail: hr@ramadabrasov.ro.
Detalii la telefon: 0799 30 33 22
 

+0 -0

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie

banner promotionalbanner promotionalbanner promotional